DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA PDF

Dasar Penswastaan (Malaysia) Privatization Policy. Dasar Perindustrian Negara (Malaysia) National Industrialization Policy. Dasar Persyarikatan Malaysia See. Rancangan Malaysia Pertama – menitikberatkan pertumbuhan ekonomi – pembangunan negara secara menyeluruh. – Skim-skim luar bandar. Pada tahun yang sama, kerajaan Malaysia juga memperkenalkan Dasar Persyarikatan.

Author: Dohn Mole
Country: Mexico
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 25 June 2012
Pages: 55
PDF File Size: 17.53 Mb
ePub File Size: 18.30 Mb
ISBN: 693-3-52932-997-6
Downloads: 89416
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gumuro

Dasar Pensyarikatan Malaysia

Dasar Persyarikatan Malaysia telah diperkenalkan pada tahun bagi tujuan menggalakkan kerjasama sektor awam dan sektor swasta di mana kedua-duanya bertindak dan beroperasi dalam sebuah “Syarikat Malaysia”. Melalui dasar ini, kedua-dua pihak saling bergantungan di mana sektor swasta sebagai pendukung kepada aktiviti perdagangan dan ekonomi manakala sektor awam menyediakan dasar-dasar utama, menentukan arah dan perkhidmatan sokongan yang tertentu dan kondusif bagi kemajuan perniagaan.

Selaras dengan pendekatan baru Kerajaan berlandaskan model ekonomi baru dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh, Kerajaan akan mempergiatkan usaha-usaha untuk merancakkan pelaburan sektor swasta dalam projek-projek pembangunan. Dalam hubungan ini, peruntukan kerajaan dalam projek-projek pembangunan akan dikurangkan dan Kerajaan akan lebih memberi perhatian kepada projek-projek yang dilaksana dan dibiayai oleh sektor swasta sama ada melalui pendekatan penswastaan dan public private partnership PPP atau pelaburan langsung pihak swasta dalam program pembangunan negara.

Rancangan Malaysia Keempat – Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas

Kerajaan juga telah memperuntukkan dana khusus facilitation fund di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh RMK untuk menyokong projek-projek pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak swasta sebagai sumbangan Kerajaan melalui kerjasama sektor awam dan sektor swasta. UKAS adalah agensi pusat yang dipertanggungjawabkan untuk menyelaras projek-projek Penswastaan, PPP dan malayia kerjasama sektor awam-swasta yang memberi impak kepada ekonomi negara dan boleh diberi suntikan dana facilitation fund.

  LIVRO - A GOETIA ILUSTRADA DE ALEISTER CROWLEY PDF

Bagi menyokong Dasar Persyarikatan Malaysia, Dasar Penswastaan telah dilancarkan pada tahun sebagai usaha ke arah meningkatkan peranan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi negara.

Selaras dengan pelaksanaan dasar tersebut, Seksyen Penswastaan dikenali sebagai Pasukan Petugas Khas Penswastaan pada awal penubuhannya telah dibentuk oleh Kerajaan dan diletakkan di bawah Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri UPE, JPM pegsyarikatan urus setia kepada Jawatankuasa Penswastaan yang dianggotai oleh prrsyarikatan agensi bagi meneliti dan memperakukan cadangan-cadangan penswastaan untuk kelulusan Jemaah Menteri.

Kerajaan telah mengeluarkan Garis Panduan Mengenai Penswastaan pada tahun yang mengariskan secara terperinci mengenai objektif dasar, kaedah penswastaan dan jentera pelaksanaanya.

Pada tahunKerajaan telah mengeluarkan Pelan Induk Penswastaan menjelaskan dasar dan strategi program penswastaan. Kejayaan pelaksanaan dasar penswastaan negara antara lain adalah seperti berikut:. Sejak program penswastaan diperkenalkan pada sehingga Aprilsebanyak projek penswastaan telah dilaksanakan di seluruh negara.

Kerajaan telah mendapat manfaat dalam bentuk penjimatan perbelanjaan modal sebanyak RM bilion dan perbelanjaan mengurus operasi tahunan Kerajaan sebanyak RM7. Beban perbelanjaan pentadbiran Kerajaan pula persyafikatan dikurangkan berikutan penswastaan 58 agensi Kerajaan yang melibatkan pemindahan kakitangan awam ke sektor swasta seramaiorang.

  777 AND OTHER QABALISTIC WRITINGS PDF

Penjimatan ini membolehkan Kerajaan mengagihkan semula sumber peruntukan pembangunan yang terhad kepada sektor yang lebih memerlukan seperti sektor pendidikan, kesihatan dan program pembasmian kemiskinan.

Portal Rasmi Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS) – Latar Belakang

Di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan RMK-9pendekatan Inisiatif Pembiayaan Swasta Private Finance Initiative – PFI telah diperkenalkan oleh Kerajaan sebagai satu alternatif kaedah perolehan sektor awam bagi pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur serta kemudahan yang memanfaatkan inovasi dan kecekapan pengurusan sektor swasta.

Pelaksanaan projek-projek PFI juga adalah langkah awal Kerajaan untuk memastikan pengurusan perolehan aset Kerajaan yang lebih cekap berasaskan pulangan nilai untuk wang value for money terhadap perbelanjaan Kerajaan. Selaras dengan usaha transformasi ekonomi ke arah persaingan yang lebih kompetitif maka pada 22 AprilYBhg. Ali bin Hamsa telah dilantik fasar Ketua Pengarah yang pertama.

Pilih Bahasa Bahasa Melayu English. Kejayaan pelaksanaan dasar penswastaan negara antara lain adalah seperti berikut: